Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д.І. Яворницького.

Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д.І. Яворницького.

Історія музею
 

Музей засновано в 1849 р. як Громадський музей старожитностей Катеринославської губернії. Він є одним із найстаріших музеїв в Україні. Біля витоків його створення стояли місцеві діячі – очільник Катеринославської губернії А.Я. Фабр і  директор гімназії та училищ краю Я.Д. Грахов. З 1902 до 1919 року музей мав назву – Обласний музей імені О.М. Поля, у 1919–1926 рр. – Народний музей, 1927–1935 рр. – Крайовий історико-археологічний, з 1935 р. – Історичний музей, з 1940 р. – сучасна назва. 


Великий внесок в розвиток музею зробили: знавець історії, підприємець, меценат і колекціонер О.М. Поль, український історик, академік Д.І. Яворницький (директор музею в 1902–1933 рр.), а також директор музею у 1963–1983 рр., історик, заслужений працівник культури УРСР А.Ф. Ватченко. 

 

У фондах музею зберігається 260 тис. одиниць музейних предметів


У спеціально побудованому приміщенні музей розташований з 1905 р. У 1968–1977 роках проведена генеральна реконструкція старого приміщення і прибудоване нове, в якому розміщено частину історичного музею та діораму «Битва за Дніпро». У фондах музею зберігається 260 тис. одиниць музейних предметів, у тому числі археологічне зібрання, у складі якого 86 кам’яних скульптур – від всесвітньо відомого Керносівського ідола ІІІ тис. до н.е. до половецьких кам’яних баб Х–ХІІІ ст., реліквій запорозького козацтва, 200 стародруків ХVІ–ХVІІ ст. і сотні раритетних книжкових видань ХVІІІ – поч. ХХ ст., цінних документальних і фотографічних джерел, нумізматичних, філокартичних, фалеристичних, етнографічних, літературознавчих, образотворчих та інших колекцій. Щорічно музей поповнює своє фондове зібрання на 3 000 одиниці музейних предметів. 

 

Структура музею

Дніпропетровський історичний музей – це своєрідний музейний комплекс (загальна площа будівель – 13 103 кв. м., експозиційна площа – 4 585 кв. м.),  до складу якого входять 6 окремих музеїв, об’єднаних єдиним фондовим зібранням, що працюють на правах відділів: 


 – історичний музей; 

– діорама «Битва за Дніпро»; 

– меморіальний будинок-музей Д.І. Яворницького;

– музей «Літературне Придніпров’я»;

– музейний центр О.П. Блаватської та її родини;

– музей історії розвитку місцевого самоврядування Дніпропетровської області;

–  музей «Громадянський подвиг Дніпропетровщини в подіях АТО» з експозицією просто неба «Шляхами  Донбасу» (створено у 2016–2017 рр.) і в приміщенні Діорами.

 Експозиції історичного музею

У музеї 9 експозиційних залів з історії краю від найдавніших часів до сьогодення: 

– зала № 1 – «Край у період давньої історії – від палеоліту до часів Київської Русі»; 

– зала № 2 – «Україна й край в ХІV – кінці ХVIII ст. Історія запорозького козацтва»; 

– зала № 3 «Катеринославська губернія в кінці ХVIII – сер. ХІХ ст.»; 

– зала № 4 – «Соціально-економічний, політичний, культурний розвиток краю в 1861–1916 рр.»; 

– зала № 5 – «Катеринославська губернія в добу війн та революційних перетворень 1917–1921 рр.»; 

– зала № 6 – «Історія краю 1921–1941 рр.»; 

– зала № 7 – «Дніпропетровська область в роки Другої світової війни»; 

– зала № 8 – «Дніпропетровська область в 1946–2000-х рр.» (у виставочному варіанті); 

– зала № 9 – «Це не повинно повторитися» (стаціонарна виставка з історії репресій, голодомору 1920–1950-х рр. 


 Крім того 4 виставкові зали, в яких постійно експонується понад 50 різноманітних виставок мистецтвознавчого та історико-культурного характеру як з власного музейного зібрання, так і з інших музеїв і приватних колекцій України та світу.

Різноманітні, яскраві, цінні скарби музейного зібрання дозволили перетворити Дніпропетровський національний історичний музей на своєрідний музейний комплекс із цікавими експозиціями, що розкривають своєрідність і неповторність історії та культури краю від давнини до сучасності. 


 Наукова та просвітницька діяльність
 

Наукові співробітники музею досліджують понад 100 тем із історії краю від найдавніших часів до сучасності, з проблем археології та етнографії, історії українського козацтва, релігії, геральдики, нумізматики, історії книги, музеєзнавства, проводять соціолого-психологічні дослідження музейних відвідувачів. Організовують обласні наукові музеєзнавчі та краєзнавчі конференції. 


Щорічно музей проводить наукові археологічні експедиції, розвідки, етнографічні дослідження на території області. Результати науково-дослідної роботи висвітлюються в наукових збірниках музею (12 випусків), наукових виданнях ВНЗ міста та України, в окремих монографіях («Геральдика Придніпров’я»), археографічних виданнях («Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького», 6 випусків), каталогах (12), фотоальбомах («Скарби музею», «Форсування Дніпра»), на різних наукових конференціях у Дніпрі та за його межами. У 2016 р. музей за бюджетні кошти видав каталог «Козацькі старожитності в колекції Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького» (432 с. з ілюстраціями). Над його створенням 20 років працював великий колектив. 


 Щорічно комплекс музею відвідують 300 тис. осіб

 

Музейне зібрання складається із сотень різноманітних колекцій і становить 270 тис. од. музейних предметів. Серед них  козацькі старожитності та матеріали, що увічнюють пам’ять про козацтво, посідають провідне місце і налічують близько 5 000 одиниць. Кількість матеріалів щорічно зростає здебільшого за рахунок археологічних розкопок пам’яток козацької доби в нашому краї. Для порівняння зазначимо, що за часів Д.І. Яворницького у 1928 р. у музеї налічувалось 2 325 одиниць козацьких старожитностей (2 136 од. надійшли у 1905–1917 рр.).